Infraestructura intangible

 Infraestructura intangible explora l’espai i l’organització de control de Rodalies RENFE a través d’un seguit de fotografies de punts de la xarxa ferroviària de Catalunya que es consideren problemàtics. Aquests punts negres són identificats per la mateixa empresa com a llocs on, per raons diverses, els trens alenteixen la seva velocitat o es troben amb dificultats de circulació. La manca d’informació del funcionament de la xarxa ferroviària es conjuga amb l’ambigüitat visual dels espais fotografiats.

Les infraestructures són estructures de poder ocult que no se’ns mostren tal com són, ja que es troben connectades amb el poder polític de forma invisible. Tal i com passa amb el tren, les carreteres o la xarxa de clavegueram, les infraestructures travessen les nostres vides de forma permanent i transversal. Encara que de manera inconscient, la relació que cada societat estableix amb aquestes està impregnada d’ideologia política, econòmica, territorial i ecològica.


Infraestructura intangible explora el espacio y la organización de control de Rodalies RENFE a través de una serie de fotografías de puntos de la red ferroviaria de Catalunya que se consideran problemáticos. Estos puntos negros son identificados por la misma empresa como lugares donde, por razones diversas, los trenes retardan su velocidad o se encuentran con dificultades de circulación. La carencia de información del funcionamiento de la red ferroviaria se conjuga con la ambigüedad visual de los espacios fotografiados.

Las infraestructuras son estructuras de poder oculto que no se nos muestran tal como son, puesto que se encuentran conectadas con el poder político de forma invisible. Tal y cómo pasa con el tren, las carreteras o la red de alcantarillado, las infraestructuras atraviesan nuestras vidas de forma permanente y transversal. Aunque de manera inconsciente, la relación que cada sociedad establece con estas está impregnada de ideología política, económica, territorial y ecológica.


Intangible infrastructure explores the space and the organisation of control of Rodalies RENFE through a followed of photographies of points of the rail network of Catalonia that consider problematic. These black points are identified by the same company as a places where, for diverse reasons, the trains slow down his speed or find with difficulties of circulation. The lack of information of the operation of the rail network combines with the visual ambiguity of the spaces photographed.

The infrastructures are structures of unseen power that no show us as they are, since they find connected with the political power of invisible shape. Such and how happens with the train, the roads or the network of sewerage, the infrastructures cross our lives permanently and transversal. Although of unaware way, the relation that each society establishes with these is impregnated of political ideology, economic, territorial and ecological.

Exposición / Exhibition

paula artes
paula artes
paula artes
paula artes
paula artes